Skip to main content
©  Photo:

Geospot: Strynø

Forholdsvis lav, stedvist inddæmmet moræneø i den lavvandede østlige del af Øhavet. Overfladen er en jævn moræneflade uden nævneværdige højdeforskelle

Karakteristisk ved sine ganske smalle, stenede strande og det næsten totale fravær af holocæne marine forlandsdannelser. Sådanne findes kun i begrænset omfang mod syd og sydvest.

I øens indre findes glacialt opskudte flager af paleogent plastisk ler.

Share your moments: